Vot dels electors catalans residents a l’estranger

Consulteu aquesta informació actualitzada al web oficial https://www.referendum.cat/com-es-vota/

Què necessito per votar si resideixo permanentment a l’exterior?

Si viviu o treballeu de manera permanent a l’exterior, cal tenir la condició d’elector/a i estar inscrit en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior de la Generalitat de Catalunya.

Si compleixo aquests requisits, què haig de fer per votar?

En aquest cas, en el termini màxim de set dies des de la convocatòria, rebreu una comunicació de l’Administració electoral del Govern de la Generalitat en virtut de la qual podreu sol·licitar exercir el dret de vot. Els electors que optin per exercir el seu dret de vot rebran les instruccions i la documentació per fer efectiu el seu vot, que inclourà un document d’identificació personal i la papereta de vot.

Un cop rebuda la documentació necessària per votar, com puc exercir el dret de vot?

Podreu exercir el dret de vot exclusivament per correu postal, mitjançant la tramesa d’un sobre model C4 (A4) dirigit a l’adreça que us hagin assignat en la comunicació personal rebuda i que haurà d’incloure el document d’identificació personal, una fotocòpia del document d’identificació (DNI o passaport espanyol), així com un sobre model C5 o C6, tancat, que contindrà la papereta de votació.

Quin termini tinc per fer-ho?

El termini perquè la documentació i el vostre vot siguin rebuts a l’adreça que us hagi estat assignada en la comunicació personal finalitza el dia 1 d’octubre de 2017 a les 20.00 hores (hora catalana).

Vot exterior Referèndum 1-O: Preguntes més freqüents
1. Qui forma part del cens electoral per al vot a l’exterior?

Aquelles persones que compleixen la condició política de català/na i que resideixen permanentment a l’exterior i estan inscrits al Cens d’espanyols residents absents (CERA) i al Registre de catalans residents a l’exterior.

D’altra banda, és imprescindible que tinguin 18 anys o més el dia 1 d’octubre de 2017.

2. Quan s’ha tancat el cens electoral dels catalans residents a l’exterior? 

El cens es va tancar el dia 6 de setembre en el moment de la signatura del Decret 139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya.

Per tant, aquells que hagin rebut la confirmació d’inscripció al Registre de catalans residents a l’exterior abans del 7 de setembre, formen part del cens per al Referèndum.

3. Estic inscrit al Registre de catalans residents a l’exterior abans del 7 de setembre però no he rebut la informació electoral.

Si esteu inscrit al Registre de catalans residents a l’exterior abans del 7 de setembre i no heu rebut el correu electrònic amb la informació electoral, pot ser per dos motiu:

  1. Perquè quan us vàreu inscriure ho vàreu fer sense informar d’una adreça de correu electrònic.
  2. Perquè quan us vàreu inscriure vàreu informar d’una adreça electrònica que no és unipersonal, és a dir, que més d’1 persona inscrita al Registre disposa d’aquesta mateixa adreça de correu electrònic.

Si no vau facilitar la vostra adreça electrònica o aquesta no era unipersonal caldrà que contacteu amb el Registre de catalans residents a l’exterior (registrecatalans.exteriors@gencat.cat).

4. Estic inscrit al Registre de catalans residents a l’exterior i no vaig facilitar-los una adreça electrònica o aquesta no era unipersonal, què puc fer per rebre la informació?

Caldrà que contacteu amb el Registre de catalans residents a l’exterior (registrecatalans.exteriors@gencat.catabans del dia 13 de setembre annexant una còpia del vostre DNI o passaport i fent constar la vostra adreça de correu electrònic.

5. He rebut el correu electrònic i he accedit a la pantalla de validació de dades però, després del primer intent o havent fet 4 intents se m’ha bloquejat, què puc fer?

Us recomanem que canvieu de navegador (feu servir, preferentment, Chrome i Mozilla) i proveu de validar novament les vostres dades.

Penseu que les dades de validació de la identitat s’han de correspondre a les que vàreu facilitar al Registre de catalans residents a l’exterior. Per tant, si no recordeu aquesta informació amb exactitud, cal que feu el següent:

Contacteu amb el registrecatalans.exteriors@gencat.cat i sol·liciteu-los un certificat d’inscripció.

6. Visc en un país en el que no existeixen les mides de sobre C4 i C6, quins sobres he d’utilitzar?

En les instruccions que heu rebut, consten les mides d’aquests tipus de sobres, per tant, ajusteu-vos tant com us sigui possible a aquestes. Són les següents:

  • Sobre gran format C4 (324 x 229 mm, per introduir un A4).
  • Sobre petit C6 (114 x 162 mm per introduir un A4 doblat per la meitat i de nou per la meitat).

Penseu, especialment, que el sobre petit ha de tenir cabuda dins l’urna el dia 1 d’octubre per poder seguir el procediment que especifica l’article 22.1 del Decret 140/2017, de 6 de setembre, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya.

7. Els sobres han de ser d’algun color en concret?

No s’especifica el color dels sobres però, com sempre, evidentment és preferible sobre blanc o similar.

 8. Jo no sóc un/a català/na resident a l’exterior de forma permanent però el dia 1 d’octubre estaré de viatge a l’estranger. Podré votar?

No, si no teniu la condició política de català/na resident permanent a l’exterior i no formeu part del cens exterior, només hi ha la possibilitat de votar presencialment al municipi en el que esteu empadronats.

Formen part del cens per al vot a l’exterior aquelles persones que compleixen la condició política de català/na i que resideixen permanentment a l’exterior i estan inscrits al Cens d’espanyols residents absents (CERA) i s’hagin inscrit al Registre de catalans residents a l’exterior.

El cens exterior es va tancar el dia 6 de setembre en el moment de la signatura del Decret 139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya.

9. Jo sóc un/a català/na resident a un municipi de l’estat espanyol però fóra de Catalunya i vull votar, què puc fer?

Igual que en la resta d’eleccions a Catalunya, només poden votar aquelles persones que mantenen la condició política de català/na segons el que estableix l’article 7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya:

  1. Gaudeixen de la condició política de catalans o ciutadans de Catalunya els ciutadans espanyols que tenen veïnatge administratiu a Catalunya. Llurs drets polítics s’exerceixen d’acord amb aquest Estatut i les lleis.
  2. Gaudeixen, com a catalans, dels drets polítics definits per aquest Estatut els espanyols residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i també llurs descendents que mantenen aquesta ciutadania, si així ho sol·liciten, en la forma que determini la llei.
10. Segur que he d’enviar la documentació electoral a l’adreça que consta en les instruccions que he rebut?

Sí, no dubteu que heu rebut les instruccions correctes i, per tant, heu d’enviar el sobre amb tota la documentació que se us requereix a l’adreça que hi consta.