études catalanes

Curs de català intermedi en línia CAT-B2

D’octubre de 2023 a maig de 2024

Una iniciativa del Casal català del Quebec amb la supervisió dels Estudis catalans de la Université de Montréal.

Treball asíncron (activitats interactives) a partir de Moodle i Blinklearning, sessions síncrones setmanals facultatives de dues hores amb Zoom i tallers de conversa presencials o en línia facultatius.

Horari de les sessions síncrones facultatives: cada diumenge de 18 h a 20 h (hora de Montreal)

Requisit d’inscripció i cost de la matrícula:

  • tenir el nivell B1 del Marc europeu comú de referència (curs CTL1904 Catalan 4 de la Université de Montréal o formació equivalent);
  • 75 $ CAD per a membres del Casal català del Quebec i/o estudiants en actiu dels programes d’estudis catalans a la Université de Montréal (aquest preu inclou el material del curs, llicència A Punt 4);
  • 150 $ CAD matrícula per a membres d’una altra comunitat catalana d’Amèrica del Nord o programes de català de qualsevol altra universitat de la xarxa universitària d’estudis catalans de l’Institut Ramon Llull a Amèrica del Nord, aquest preu inclou el material del curs (llicència A Punt 4);
  • 300 $ CAD matrícula per al públic general, aquest preu inclou el material del curs (llicència A Punt 4).

El nivell intermedi (B2) s’assolirà amb els tres segments previstos entre els mesos d’octubre de 2023 i maig de 2024. Al final d’aquesta formació, l’alumnat podrà inscriure’s, si ho desitja, a l’examen oficial que cada any l’Institut Ramon Llull organitza a la Université de Montréal per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi.

La matrícula del curs inclou la llicència digital del manual A Punt 4, llibre vàlid per als segments B2.1 (octubre-desembre), B2.2 (gener-març) i B2.3 (abril-maig) del curs.

Nivell B2ComprendreParlar
Comprensió auditivaComprensió lectoraInteracció oralExpressió oral Escriure

Comprenc discursos i conferències extensos i, fins i tot, segueixo línies argumentals complexes sempre que el tema sigui relativament conegut. Comprenc quasi totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals. Comprenc la majoria de les pel·lícules en les quals es parla en un nivell de llengua estàndard.
Soc capaç de llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en els quals els autors adopten postures o punts de vista concrets. Comprenc la prosa literària contemporània.Puc participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, la qual cosa possibilita la comunicació normal amb parlants natius. Puc prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes explicant i defensar els meus punts de vista.Presento descripcions clares i detallades d’una àmplia sèrie de temes relacionats amb la meva especialitat. Sé explicar un punt de vista sobre un tema exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.Soc capaç d’escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els meus interessos. Puc escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que secunden o refuten un punt de vista concret. Sé escriure cartes que destaquen la importància que li dono a determinats fets i experiències.

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *