Estatuts del Casal català del Quebec

CAPÍTOL I — EL CASAL I ELS SEUS MEMBRES

Article 1. Constitució i denominació
Article 2. Objecte i finalitat del Casal
Article 3. Territori cobert
Article 4. Membres del Casal, entitats associats i mecenatge
Article 5. Dret de vot i participació als òrgans de direcció

CAPÍTOL II — ADMINISTRACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 6. Junta Directiva i comitès estatutaris
Article 7. Composició
Article 8. Reunions
Article 9. Presidència de la Junta Directiva
Article 10. Vicepresidències
Article 11. Tresoreria i administració econòmica i funcions del càrrec de tresorer/a
Article 12. Secretaria
Article 13. Secretaria adjunta

Article 14. Disposicions i competències de l'assemblea general 

Article 15. Funcionament de les assemblees
Article 16. Vots

CAPÍTOL IV — EL RÈGIM ECONÒMIC DEL CASAL

Article 17. Ingressos del Casal. Quotes ordinàries i extraordinàries. Ingressos extraordinaris.
Article 18. Programació anual

CAPÍTOL V — MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GENERAL

Article 19.

Article 20.

Article 21.

CAPÍTOL I — EL CASAL I ELS SEUS MEMBRES 

Article 1. Constitució i denominació

1.1. El CASAL CATALÀ DEL QUEBEC, CERCLE CULTUREL CATALAN DU QUÉBEC, en francès, és una associació sense ànim de lucre, amb l'objectiu de reunir totes les persones que s'interessen per la llengua catalana o algun aspecte de la seva cultura.

1.2. La durada del CASAL CATALÀ DEL QUEBEC és indefinida.

Article 2. Objecte i finalitat del Casal

2.1. El CASAL CATALÀ DEL QUEBEC té l'objectiu principal de contribuir a la difusió i a la promoció de la llengua i la cultura catalana.

Article 3. Territori cobert

3.1. El CASAL CATALÀ DEL QUEBEC estableix que la seva àrea d'activitats és el Quebec, principalment les regions metropolitanes de Mont-real i de la ciutat de Quebec.

Article 4. Membres del Casal, entitats associats i mecenatge

4.1. Pot ser membre del Casal tota persona que s'interessi per la llengua catalana o algun aspecte de la cultura catalana i que comuniqui a un responsable de la Junta el seu desig de fer-se'n. Hi ha dos tipus de membres: catalans/es i catalanòfils/es. S'entén que catalans/es són les persones d'origen català (nascudes als Països Catalans) i la seva descendència. Pel que fa als seus drets i deures de cara al Casal Català, res no distingeix catalans/es de catalanòfils/es.

4.2. Sota la denominació de « CASAL », el Casal crea un grup de treball dedicat a satisfer certes necessitats de la comunitat catalana i catalanòfila: organització de les festes tradicionals, trobades populars, sessions d'acollida i activitats d'integració per als nous immigrants d'origen català, activitats específiques per a la mainada, la gent gran, etc. Aquest grup s'encarrega de les activitats que, històricament, havien estat realitzades per les diferents comunitats catalanes que han existit des del primer Centre Cultural Català del Canadà fundat a Mont-real l'any 1961.

4.3. Sota la denominació de « CASTELLERS DE MONTRÉAL », el Casal crea un grup específic format per tots els membres (catalans/es i catalanòfils/es) que participen activament a l'assaig de castells i a la difusió d'aquesta disciplina al Quebec. L'estructura i funcionament d'aquesta subentitat, amb una assemblea anual especial de membres castellers, es descriuen al reglament intern del comitè estatutari « Castellers de Montréal ».

4.4. Sota la denominació de « MONTREAL.CAT », el Casal crea un grup de treball format per membres interessats per la promoció de les arts escèniques, el cinema, la música i la literatura dels Països Catalans, així com tota altra forma artística creada per catalans/es i catalanòfils/es, en la xarxa cultural de la ciutat de Mont-real. Així mateix, Montréal.cat podrà donar suport a iniciatives d'institucions o d'investigadors en els camps literari, cultural, lingüístic i altres en estudis catalans al Quebec.

4.5. Per tal d'assolir aquests objectius de promoció de la llengua i la cultura catalana, el Casal Català del Quebec pot, mitjançant la Junta, signar acords de col·laboració amb altres entitats o institucions de Catalunya, del Quebec o d'algun altre lloc d'Amèrica del Nord.

4.6. Per tal de finançar les seves activitats, el Casal Català pot, mitjançant la Junta, signar acords de mecenatge.

Article 5. Dret de vot i de participació a òrgans de direcció.

5.1. Tot membre, de 18 anys o més, tindrà dret de vot i podrà presentar-se a les eleccions de la Junta.

5.2. Només els membres de ple dret, és a dir havent pagat la quota establerta en el moment de la convocatòria, podran exercir el seu dret a vot a l'Assemblea.

5.3. El membre que no pagui la quota durant els tres mesos que segueixen l'inici de l'exercici fiscal no està en regla. Després d'aquest període, serà considerat suspès i conservarà aquest estatut fins que no pagui la quota anual.

5.4. Es donarà de baixa tot membre que no hagi pagat la quota sis mesos després de l'inici de l'exercici fiscal.

CAPÍTOL II — ADMINISTRACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 6. La Junta Directiva i els comitès estatutaris

6.1. L’òrgan administratiu del Casal és una Junta Directiva (CA, per les sigles en francès) formada per un mínim de set (7) i un màxim de quinze (15) membres, elegits per l'Assemblea General entre els membres de ple dret que s'hauran presentat.

6.2. L’Assemblea podrà modificar el nombre màxim de membres de la Junta Directiva en funció de l'augment del nombre de membres.

6.3. Procediment d'elecció. Cada any es renova la meitat de la Junta Directiva, de manera alternada amb l'altra meitat que es renovarà l'any següent. Tots els membres poden ser reelegits. L'elecció de nous membres és la prerrogativa de l'assemblea anual o, si és el cas, d'una assemblea extraordinària.

En el cas que hi hagi tants candidats com nombre de càrrecs a escollir, l'elecció es farà per aclamació; en el cas que hi hagi més candidats que càrrecs a escollir, l'elecció es podrà fer per escrutini secret.

6.4. Tot membre del Casal pot presentar a la Junta Directiva un tema a debatre o una proposició en relació amb el Casal i les seves activitats.

6.5. La Junta Directiva delega la gestió d'activitats de cada subentitat (els tres grups previstos als punts 4.2 a 4.4) a un comitè estatutari. Hi ha tres (3) comitès estatutaris : comitè CASAL, comitè CASTELLERS DE MONTRÉAL i comitè MONTRÉAL·CAT.

6.6. Cada comitè estatutari ha d'estar format per un mínim de tres (3) membres, dels quals com a mínim dos (2), han de ser membres de la Junta Directiva.

6.7. El comitè CASTELLERS DE MONTRÉAL és responsable de l'actualització de dades dels membres castellers: d'inscriure'ls i vigilar que paguin la quota anual al Casal Català. El comitè CASTELLERS DE MONTRÉAL també ha de proporcionar mensualment al secretari o a la secretària adjunt/a del Casal Català la llista de membres castellers actius i no actius.

6.8. Les funcions de tresoreria pròpies del comitè Castellers de Montréal han de ser assumides per un membre de la Junta Directiva.

6.9. La Junta Directiva podrà modificar el nombre de membres i la composició de comitès estatutaris en funció de les necessitats de l'associació, amb el consentiment dels dos terços dels membres de la Junta Directiva.

Article 7. Composició

7.1. La Junta Directiva està formada per un mínim de 7 directors/es i un màxim de 15, entre els quals seran designats/des :

un/a president/a
tres vicepresidents/es (un/a per cada Comitè estatutari actiu)
un/a secretari/ària
un/a secretari/ària adjunt(a)
un/a tresorer/a

7.2. Els càrrecs esmentats anteriorment seran atribuïts entre els membres de la Junta Directiva. En el moment de la primera reunió de treball després de l'assemblea que els haurà escollit, els membres de la Junta Directiva elegiran el/la president/a, els/les vicepresidents/es, el/la secretari/ària, el/la secretari/ària adjunt/a i el/la tresorer/a.

7.3. Retirada d'un membre de la Junta. Deixa de formar part de la Junta Directiva i d'ocupar el seu càrrec, tot membre de la Junta que :

a) presenti, preferiblement per escrit, la seva dimissió a la Junta Directiva, sigui a la presidència o a la secretaria de l'entitat, sigui en el moment d'una assemblea de la Junta Directiva;
b) es mor, no té la capacitat de formar-ne part a causa d'una malaltia, és insolvent o té algun impediment;
c) deixa de posseir les qualificacions requerides;
d) ha faltat al 50 % de les reunions de l’entitat al llarg d'un període de sis mesos.

7.4. En el cas que un membre de la Junta Directiva (director) renunciés abans d'haver acabat el seu mandat, la Junta Directiva el podrà substituir per cooptació. Tanmateix, el nou membre haurà de ser ratificat per la primera assemblea general ordinària després de la cooptació abans de continuar fins a la finalització del mandat del membre substituït.

7.5. Els directors no són remunerats com a tals pels seus serveis. D'altra banda, la Junta Directiva pot decidir de reemborsar els directors per les despeses legítimes concorregudes durant l'exercici de les seves funcions al llarg del seu mandat.

7.6. Els directors del Casal Català són tots voluntaris en l'exercici del seu càrrec, De totes maneres, si han de proveir serveis professionals que no tenen relació amb el seu càrrec, el Casal Català pot decidit remunerar puntualment.

Article 8. Reunions

8.1. Data. Els directors es reuneixen tan sovint com sigui necessari, però com a mínim tres (3) vegades l'any.

8.2. Lloc. Les reunions de la Junta Directiva i dels comitès estatutaris tindran lloc a qualsevol lloc favorable.

8.3. Participació a distància. Si tots els directors hi estan d'acord, poden participar a una assemblea de la Junta Directiva amb l'ajuda de mitjans que permetin la comunicació de tots els participants entre ells, particularment per telèfon, correu electrònic, teleconferència, conferència telefònica o via xat. Es considerarà que han assistit a l'assemblea.

8.4. Quòrum. El quòrum per a la realització de les reunions de la Junta Directiva està fixat en 50 % dels directors més un (1). S'ha de mantenir el quòrum al llarg de tota l'assemblea.

8.5. Actes. Només els membres de la Junta Directiva del Casal Català poden consultar les actes de les assemblees de la Junta Directiva.

Article 9. Presidència de la Junta Directiva

9.1. La presidència de la Junta Directiva aplica les decisions d'aquesta Junta i garanteix el funcionament regular del Casal. Representa el Casal en els dominis judicials i administratius i en tots els altres aspectes de la vida civil.

9.2. Pot delegar el seu dret de representació a un altre membre de la Junta Directiva.

9.3. També pot, amb l’autorització de la Junta Directiva, delegar les seves atribucions a una altra persona.

9.4. El president, o presidenta, convoca i presideix les Assemblees generals i les reunions de la Junta Directiva i en dirigeix les deliberacions; en cas d'impediment, es compta amb la substitució per un/a dels/de les tres vicepresidents/es, el/la secretari/ària o el/la tresorer/a.

9.5. En cas d'igualtat de vots en el si de la Junta Directiva, el/la president/a té un vot preponderant.

Article 10. Vicepresidència

10.1. La funció de la vicepresidència és secundar la presidència i la direcció en la realització dels objectius que s'hagi fixat l'entitat.

10.2. Hi haurà tres vicepresidents/es, un/a per cada comitè estatutari actiu: CASAL, CASTELLERS DE MONTRÉAL i MONTRÉAL·CAT.

10.3. Un/a d'aquests tres vicepresidents/es podrà substituir el/la president/a en totes les seves funcions en cas d'absència o d'incapacitat per part seva.

Article 11. Tresoreria i administració econòmica i funcions del/de la tresorer/a

11.1. Els préstecs, compres i alienacions no immobiliàries, lloguers i altres actes administratius són competència de la Junta Directiva i el/la president/a com també el/la tresorer/a estan habilitats per executar actes d'aquesta mena.

11.2. Tresoreria rep les entrades de diners i diposita els fons en els comptes corrents que correspongui amb la seva única signatura. Per retirar fons del compte, es necessitaran les signatures de dos membres de la Junta Directiva.

11.3. Tresoreria es responsabilitza dels fons que diposita així com de la comptabilitat del Casal.

11.4. El/la tresorer/a pot ser delegat per assumir la representació jurídica del Casal davant les autoritats i instàncies judicials i administratives de tota mena.

Article 12. Secretaria

12.1. Secretaria es responsabilitza de la documentació estatutària i social del Casal i concretament:

De les actes de la Junta Directiva
De les actes de les assemblees del Casal
Del registre oficial dels membres actius
De la declaració anual al Registre des entreprises du Québec
12.2. El/la secretari/ària redacta les actes de les reunions de Junta Directiva i de les assemblees.

12.3. Es pot delegar al/a la secretari/ària la representació jurídica del Casal davant de les autoritats i instàncies judicials i administratives de tota classe.

Article 13. Secretaria adjunta

13.1. La secretaria adjunta s'ocupa de l'administració quotidiana de l’entitat, ja sigui el correu i l'apartat de correus ( incloent el dipòsit al banc dels xecs rebuts per correu), noves adhesions i renovació d'adhesions, registre de donacions i quotes, inscripcions a les activitats i la gestió del correu electrònic.

CAPÍTOL III — ASSEMBLEA GENERAL

Article 14. Disposicions i competències de l’assemblea general

14.1. La Junta Directiva, o seguint les seves indicacions, convoca cada any l’assemblea dels membres durant els sis mesos posteriors al tancament de l'exercici fiscal.

14.2. L’avís de convocatòria de l'assemblea anual indica la data, l'hora i el lloc on se celebra, així com l'ordre del dia; s'envia a tots els membres amb dret a assistir-hi, com a mínim 10 dies, però no més de 45 dies abans de l'assemblea. No és necessari esmentar a l'ordre del dia de l'assemblea general els assumptes que s'hi tracten de manera ordinària.

14.3. A l’avís de convocatòria de l'assemblea anual s'adjunta el balanç, de l'estat dels resultats de l'exercici passat i d'un estat dels deutes i crèdits.

14.4. Si representen un mínim del 10% de vots, uns quants membres poden requerir als membres de la Junta o específicament al/a la secretari/ària la convocatòria d'una assemblea anual o extraordinària precisant, en un avís escrit, els assumptes que s'hi hauran de tractar.

Si els membres de la Junta o específicament el/la secretari/ària no responen en un termini de 21 dies a comptar a partir de la recepció de l'avís, tot membre signatari de l'avís pot convocar l'assemblea.

14.5. L’assemblea dels membres no pot deliberar sobre altres assumptes a banda dels que figuren a l'ordre del dia, a menys que tots els membres que haurien de ser convocats no estiguin presents i no hi consentin. Tanmateix, en el moment de l'assemblea general, tothom pot presentar un assumpte d'interès per al Casal Català o els seus membres.

14.6. Les competències de l’assemblea són :

a) Acceptar els informes (d’activitats i financers) i les actes de la darrera assemblea general.

b) Ratificar el reglament general (nou o modificat) adoptat per la Junta Directiva després de la darrera assemblea general.

c) Elegir o reelegir els membres de la Junta Directiva.

c) Conèixer els grans trets del programa d'activitats del Casal i del seu pressupost anual.

d) Prendre tota decisió que impliqui l'endeutament del Casal.

e) Concloure tot acord d'alienació d'elements patrimonials del Casal o oferir garanties a favor de tercers.

Article 15. Funcionament de les assemblees

15.1. El quòrum de membres a tota assemblea ha de ser com a mínim del 10% a l'inici i s'ha de mantenir durant tota l'assemblea.

15.2.El/la president/a de la Junta Directiva presideix l’Assemblea i un membre de la Junta Directiva actua com a secretari d'assemblea ; aquest secretari redacta l'acta no oficial de la reunió.

Article 16. Vots

16.1. Forma. El vot es fa a mà alçada, a no ser que tres (3) membres presents reclamin l'escrutini secret. En aquest cas, el/la president/a de l'assemblea nomena un o dos escrutadors que distribueixen i recullen els butlletins de vot, compilen els resultats i els remeten al/a la president/a. El vot per delegació no està permès.

16.2. Conclusió d’acords. Les proposicions sotmeses al vot es resolen amb majoria simple dels membres presents.

En cas que el vot sigui en referència a la modificació dels estatuts, l'augment de les quotes o la retirada o expulsió d'un membre del Casal, la decisió es pren amb la majoria dels dos terços dels membres presents.

16.3. Quan la presidència de l’assemblea declara que una resolució ha estat adoptada per unanimitat, per una majoria especificada o rebutjada, i que es registra a l'acta de l'assemblea, es té aleshores una prova suficient de l'adopció o rebuig d'aquesta resolució.

CAPÍTOL IV — EL RÈGIM ECONÒMIC DEL CASAL

Article 17. Ingressos del Casal. Quotes ordinàries i extraordinàries. Ingressos extraordinaris

17.1. Quotes ordinàries. Els membres assumeixen, segons els terminis i la quantitat establerta per l'assemblea, les quotes ordinàries necessàries per tancar el pressupost del Casal.

17.2. Quotes extraordinàries. Els membres que formen part de la categoria « Castellers de Montréal » assumeixen segons els terminis i la quantitat establerta pel Comitè estatutari « Castellers de Montréal », les quotes de temporada necessàries per tancar el pressupost de l'assaig casteller.
17.3. Ingressos extraordinaris. Si s'escau, el Casal es podrà beneficiar també de tota donació, llegat o subvenció. També podrà rebre diners sota forma de préstec.

17.4. Si els ingressos superen les despeses, la Junta Directiva pot decidir col·locar aquest excedent o una part en un fons de reserva que servirà per tancar el pressupost de l'any següent.

17.5. L’ús del fons de reserva està subjecte a les decisions de la Junta Directiva.

Article 18. Programació anual

18.1. Cada Comitè estatutari estableix un programa de les seves activitats anuals i el presenta a la Junta Directiva perquè l'aprovi com a mínim dues setmanes abans de la reunió de la Junta prevista per a tal efecte.

18.2. La programació anual del Casal Català, que inclou els apartats Castellers de Montréal, Casal i Montréal.cat, es presenta a l’Assemblea general.

CAPÍTOL V — MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GENERAL

Article 19.

19.1. Aquest reglament general pot ser modificat, per proposta de la Junta Directiva o bé per iniciativa de la meitat dels membres, en ocasió de l’assemblea general.

CAPÍTOL VI — DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 20.

20.1. El Casal pot ser dissolt per resolució de l’assemblea general convocada per aquesta finalitat, sigui per requeriment de la Junta Directiva, sigui com a conseqüència d'una petició signada per dos terços dels membres.

20.2. L’assemblea general que ha de decidir la dissolució del Casal Català ha d'estar formada com a mínim per dos terços dels membres. Si no es pot obtenir aquest nombre mínim, no es podrà convocar una nova assemblea fins al cap d'un mes. Aquesta segona Assemblea de dissolució pot decidir per majoria simple, sigui quin sigui el nombre de membres de ple dret presents.

20.3. L’Assemblea general que proposa la dissolució decideix l'ús dels fons restants.

Article 21.
21.1. La Junta Directiva compleix les formalitats necessàries per a la dissolució i nomena les persones que s'encarregaran del procediment de liquidació del Casal Català.